BEL GRATIS 0800-2000
DIRECTE NOOD? Bel 112
Inhoudsopgave

Een Veilig Thuis, dat doen we samen!

Veilig Thuis Zuid-Limburg is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in Zuid-Limburg. Iedereen kan advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis. Of je nu zelf hulp zoekt of je zorgen maakt om een ander. Of je nu professional bent of niet. Of je nu jong bent, of oud. Of je nu slachtoffer bent of zelf geweld gebruikt. Ook als je huiselijk geweld vermoedt in je omgeving, kun je dat bij ons melden. Veilig Thuis wil graag samen met jou het geweld stoppen.

Onze organisatie

Veilig Thuis Zuid-Limburg heeft een team van deskundige, SKJ-geregistreerde medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen aan wie je je zorgen over jezelf of een ander kunt voorleggen. Wij zijn onderdeel van de GGD Zuid-Limburg.

Gebouw van Veilig Thuis Zuid-Limburg
Vertrouwensartsen Gedragswetenschappers Administratie Unithoofden Hoofd Veilig Thuis Zuid-Limburg Beleidsondersteuning Communicatie Spoedteam Werkbegeleiders Front office Back-office

Taken en bevoegdheden

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 zijn de taken en bevoegdheden van Veilig Thuis geregeld. Volgens de wet heeft Veilig Thuis de volgende taken:

  • Advies geven;
  • Meldingen in ontvangst nemen;
  • Onderzoek doen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling;
  • Zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm van overdragen naar vrijwillige hulp, de Raad voor de Kinderbescherming informeren en/of melding doen bij de politie;
  • Terugkoppelen aan de melder.

Ons werkgebied omvat 16 gemeenten, te weten: Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

Onze Visie

Veilig Thuis Zuid-Limburg werkt met de ontwikkelagenda ‘Veiligheid Voorop!’, volgens de visie op risicogestuurde ketensamenwerking.  

Dat wil zeggen eerst directe veiligheid realiseren door het geweld te stoppen en de slachtoffers te beschermen. Daarna wordt de hulpverlening en risicogestuurde zorg in gang gezet om de onderliggende factoren aan te pakken ten behoeve van stabiele veiligheid (lange termijn).

Dit doet Veilig Thuis Zuid-Limburg samen met het lokale veld en met ketenpartners (inclusief o.a. politie, Openbaar Ministerie, Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming). Op deze manier worden de juiste vervolgstappen en/of hulpverlening voor slachtoffer en pleger zo effectief en efficiënt mogelijk op gang gebracht. Het gaat dan niet alleen om hulpverlening, maar ook om strafrechtelijke, civielrechtelijke, bestuursrechtelijke interventies en zorg.

Wij werken volgens de methodiek van de lerende organisatie, met medewerkers die zich blijven ontwikkelen op allerlei gebieden: we leren van onszelf, van elkaar en van onze cliënten. Voortdurend optimaliseren we onze kwaliteit. Dat doen we op alle niveaus in de organisatie met de kwaliteitscirkel: plan-do-check-act. Op deze manier werken we planmatig, resultaatgericht en leveren we kwalitatief goede diensten.

Werkwijze Veilig Thuis Zuid-Limburg

Video: Hoe werkt Veilig Thuis?

De taken van Veilig Thuis zoals vastgelegd in de WMO 2015, zijn door het Landelijk Netwerk Veilig Thuis nader uitgewerkt in het Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019. De gemeenten onderschrijven en faciliteren de werkwijze van Veilig Thuis Zuid-Limburg volgens dit handelingsprotocol. 

Veilig Thuis Zuid-Limburg geeft advies aan burgers en professionals inzake (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en neemt bij aanname van een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid over. Op basis van de veiligheidsbeoordeling wordt een keuze gemaakt voor vervolgstappen. Indien nodig zet Veilig Thuis Zuid-Limburg de dienst Voorwaarden & Vervolg in, of de dienst Onderzoek om in kaart te brengen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. In geval van overdracht van casuïstiek aan het lokale veld (gemeente en/of hulpverlening), monitort Veilig Thuis Zuid-Limburg of aan de gestelde veiligheidsvoorwaarden is voldaan, of deze hebben geleid tot directe veiligheid en later stabiele veiligheid, en of er aandacht is voor het werken aan herstel van de gevolgen van het geweld. Hiertoe staat Veilig Thuis Zuid-Limburg in contact met het gezin en professionals uit het lokale veld. Wanneer stabiele veiligheid is bereikt, sluit Veilig Thuis Zuid-Limburg het dossier af. 

Voor meer informatie over de verschillende diensten (doel en werkwijze) van Veilig Thuis, zie het Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019.

Schematische weergave van de werkstructuur van Veilig Thuis

Samenwerking

Het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling is een ingewikkelde opgave waarin veel partijen een rol hebben en effectief moeten samenwerken, samen met de mensen om wie het gaat. Het herhalend, langdurig en complex karakter van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt om een planmatige aanpak en structurele afstemming en samenwerking tussen de betrokken partijen.

Veilig Thuis werkt samen met partners in het veld van justitie, zorg en welzijn en onderwijs, waaronder politie, hulpverlening, huisartsen, ziekenhuizen en wijk- en gebiedsteams.

Verwijsindex Jongeren (VIR)

Om effectiever samen te werken met gemeenten en hulpverleners, maakt Veilig Thuis gebruik van de Verwijsindex Jongeren (VIR).

Dit is een landelijk hulpmiddel om onderlinge afstemming tussen professionals te versterken. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie, maar het wordt duidelijk welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind (jongere) bezig houdt. Door de meldingen in de VIR weten hulpverleners sneller of een kind bekend is bij een collega, zodat zij samen kunnen overleggen over de beste aanpak.

Samenwerkingsvormen

Verschillende samenwerkingsvormen waarin Veilig Thuis deelneemt, zijn als volgt:

Actie overleg

Het Actie overleg is een provinciaal overleg waarin Veilig Thuis Zuid-Limburg, Veilig Thuis Midden- en Noord-Limburg, politie, zedenpolitie en de Officier van Justitie wekelijks samen aan tafel zitten. Het Actie overleg is bedoeld om te overleggen over de beste aanpak en de juiste samenstelling van interventies. Op deze manier wordt vroegtijdig afstemming gezocht in casuïstiek waarin sprake is van samenloop straf en zorg en/of bij (vermoedens van) een strafbaar feit. Overige organisaties – zoals de Reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en het Veiligheidshuis – sluiten aan als de casuïstiek daarom vraagt.

Binnen het overleg wordt op casusniveau informatie gedeeld en geduid, worden risico’s en kansen op de veiligheid gewogen, en gerichte acties uitgezet die bijdragen aan directe en/of structurele veiligheid. Tevens wordt bepaald hoe de handelingen van de partners elkaar kunnen raken en versterken.

Het belangrijkste doel is samen te werken aan acute veiligheid voor alle betrokkenen en de onderzoekhandelingen en interventies veilig, snel en doeltreffend in te zetten.

ZSM

In de ZSM-werkwijze gaan Veilig Thuis en de justitiële partners (politie en OM) gelijktijdig en gezamenlijk aan de slag met verdachten die zijn aangehouden wegens huiselijk geweld. Met deze manier van werken moeten de aanpak van de verdachte en de hulpverlening aan slachtoffer(s) beter op elkaar aansluiten, zodat effectiever wordt gewerkt aan de veiligheidssituatie in het gezin. De strafrechtelijke veiligheidsmaatregelen en interventies – zoals een tijdelijk huisverbod – kunnen lopende hulpverlening versterken. Zo kan geweld stoppen en herhaling worden voorkomen.

Jeugdbeschermingstafel

De jeugdbeschermingstafel is een regionaal overleg dat georganiseerd wordt door de gemeente en waarin de GI (Gecertificeerde Instelling), de gemeente of Veilig Thuis een casus kunnen bespreken waarbij er zorgen zijn over een jeugdige tot 18 jaar oud en er een grote kans op een ontwikkelingsbedreiging voor de jeugdige is. De Raad voor de Kinderbescherming is een vaste partner aan de jeugdbeschermingstafel.

Veilig Thuis kan ervoor kiezen om een casus consultatief te bespreken, om tot een oplossing te komen met alle betrokken partijen. Anderzijds kan Veilig Thuis het overleg gebruiken om een Verzoek tot Onderzoek te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Dit laatste wordt gedaan als Veilig Thuis van mening is dat er sprake van onveiligheid is, dus een ontwikkelingsbedreiging voor de jeugdige, die niet met vrijwillige hulpverlening aangepakt kan worden. Direct Betrokkenen (o.a. ouders) worden altijd uitgenodigd voor dit overleg.

Triagetafel

De triagetafel is een wekelijks overleg waarin Veilig Thuis en de gemeentelijke teams (team Jeugd en team WMO) meldingen van huiselijk geweld bespreken. Overdrachtspartijen (maatschappelijk werk/hulpverlening) kunnen tevens als vaste deelnemer van de triagetafel benoemd worden, naar invulling van de betreffende gemeente in overleg met Veilig Thuis.

Aan de triagetafel wordt het lokale veld meegenomen in de afwegingen van Veilig Thuis en wordt noodzakelijke informatie en expertise van de diverse deelnemers samengebracht. Op deze manier komen de noodzakelijke puzzelstukjes samen en kan een goed oordeel worden geveld over de veiligheid. Op die manier kan een triagebesluit worden genomen en indien nodig, directe overdracht van zicht op veiligheid aan het lokale veld plaatsvinden. Zo worden zorg en hulpverlening op een effectieve en duurzame manier georganiseerd, zodat de veiligheid van de directbetrokkenen hersteld of geborgd kan worden.

MDA++

De Multidisciplinaire Aanpak++ (MDA++) is ontwikkeld voor die casussen waar er sprake is van structureel geweld in afhankelijkheid. De MDA ++ is er om ernstige en hardnekkige problematiek van geweld en mishandeling te helpen stoppen en langdurige veiligheid te realiseren. De samenwerking met de directbetrokkenen staat hierin centraal. Veelal worden casussen besproken, waar eerdere inzet van hulpverlening niet het gewenste resultaat heeft gehad, en de structurele onveiligheid blijft voortbestaan. Er is maandelijks een MDA++ tafel voor deze casussen.

De MDA++ tafel bestaat uit een flexibel gezelschap, waar het Veiligheidshuis en Veilig Thuis de vaste partners zijn. Zij dragen tevens zorg voor de screening van een casus, voor het inschakelen van de juiste partners, maar ook voor de nazorg van de casussen. Daarnaast bestaat het MDA++ gezelschap uit ongeveer 30 organisaties, met ieder hun eigen expertise, die creatief en vrij van belangen, kunnen meedenken binnen de problematiek van het verhaal. De casuïstiek wordt altijd anoniem besproken. De inbrenger van de casus heeft na het overleg verschillende creatieve oplossingen meegekregen. Het is aan hem om deze binnen het systeem te gaan toepassen of toepasbaar te maken om op die wijze de veiligheid te laten terugkeren op een duurzame wijze.

Screeningsoverleg Mensenhandel

Het screeningsoverleg Mensenhandel vindt wekelijks plaats met Veilig Thuis, Afdeling mensenhandel van de politie (AVIM) en de zorgcoördinator mensenhandel. In dit overleg wordt casuïstiek besproken waarbij mogelijk sprake is van (signalen van) mensenhandel. Mensenhandel is dikwijls complex, er is vaak sprake van psychisch en fysiek machtsmisbruik en manipulatie. Vanwege die complexiteit is het van belang dat alle beschikbare informatie samenkomt en in gezamenlijkheid wordt besproken. Binnen dit screeningsoverleg wordt een weging gemaakt en besloten – indien opvolging nodig is – of de casus zich leent voor een strafrechtelijke aanpak door de politie; voor inzet van een dienst Veilig Thuis (onderzoek); en/of voor inzet van de zorg coördinator voor het slachtoffer.

Handle with Care

Handle with Care is een werkwijze die met ingang van 1 januari 2023 wordt geïmplementeerd in de gemeenten Heerlen en Maastricht.

De werkwijze is simpel. Als de politie aan de deur komt vanwege huiselijk geweld in een gezin met kinderen gaat er altijd een bericht naar Veilig Thuis. Veilig Thuis toetst dit aan de criteria van Handle with Care, en als het daaraan voldoet wordt er een signaal naar leerplicht gestuurd. Dit signaal bevat alleen de naam en geboortedatum van het kind en het codewoord Handle with Care. Leerplicht stuurt dit signaal door naar de juiste school zodat de leraar weet dat deze leerling extra steun kan gebruiken. Als het kind steun krijgt in de vertrouwde schoolomgeving en zich daar veilig voelt, kan dat helpen om de stress te laten zakken. Daardoor heeft het kind de rust om te leren en zich te ontwikkelen.

Voor meer info, zie: https://www.augeo.nl/nl-nl/handle-with-care/wat-is-handle-with-care/

Samenwerkingspartners

Samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze video vertellen Michelle Vrancken (manager Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg), Inge Smeets (Liaison Zorg en Veiligheid politie-eenheid Limburg), Annemarie Kemp (Officier van Justitie) aan de hand van een concrete casus over hun rol in de keten en het belang van afstemming en samenwerking voor een effectieve aanpak.

Werken bij Veilig Thuis Zuid-Limburg

Ben jij een gedreven professional die een heldere visie heeft op de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties? Vind je het een uitdaging om samen met partners in de keten ervoor te kunnen zorgdragen dat het geweld stopt?

Veilig Thuis Zuid-Limburg is regelmatig op zoek naar professionals die zich in willen zetten voor veiligheid in de huiselijke sfeer. Als er sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling, zetten wij ons in om de veiligheid te herstellen. Veilig Thuis is er voor iedereen, van jong tot oud. Kies je voor werken bij Veilig Thuis Zuid-Limburg? Dan kies je voor uitdagend werk in een dynamische organisatie.

Voor actuele vacatures bij Veilig Thuis, kijk op https://www.ggdzl.nl/over-de-ggd/vacatures/

Wij verwelkomen ook open sollicitaties. Heb je een relevante HBO of universitaire opleiding en interesse in werken bij Veilig Thuis Zuid-Limburg, stuur dan een open sollicitatie met je achtergrond en motivatie via dit formulier.

Voor een inkijkje in de taken en verantwoordelijkheden van Veilig Thuis medewerkers, klik in het organogram.

Stage lopen

Als lerende organisatie zien wij stagiairs als een kans. Jij leert een vak, jij stelt vragen, die vragen houden ons scherp. In ruil, kun jij een enorme dosis ervaring opdoen binnen Veilig Thuis Zuid-Limburg.

Daarom bieden wij stageplekken aan, voor 3e jaars studenten HBO Social Work aan de Hogeschool Zuyd en voor 3e en 4e jaars studenten van de Fontys Pedagogiek / Social work. Een stageplek is fulltime (32 uur/week) voor de duur van 40 weken.

Heb je interesse in deze stage bij Veilig Thuis Zuid-Limburg? Een aanvraag dien je in via het aanvraagformulier op de pagina van GGD Zuid Limburg.

Vergeet niet een toelichting te geven op jouw stageverzoek. Voor 2024 zijn er twee stageplekken beschikbaar.

Voor meer informatie over stage lopen bij Veilig Thuis en voor een inkijkje in de ervaring van één van onze stagiaires, zie hier.

Menu