BEL GRATIS 0800-2000
DIRECTE NOOD? Bel 112
Inhoudsopgave

Rechten, Klachten en Dossier

Privacy

Veilig Thuis Zuid-Limburg wil zijn werk zo goed mogelijk doen. Om onze taken uit te voeren, kan het zijn dat wij persoonlijke gegevens van je nodig hebben. Bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Deze gegevens bewaren we in een (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die Veilig Thuis Zuid-Limburg van je heeft. Alleen Veilig Thuis-medewerkers hebben toegang tot dit dossier. Zij gaan daar zorgvuldig mee om en zijn gebonden aan geheimhouding.

De privacyverklaring van GGD Zuid-Limburg / Veilig Thuis Zuid-Limburg lees je hier.

Bescherming van persoonsgegevens

Hoe Veilig Thuis Zuid-Limburg omgaat met je persoonlijke gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In die verordening staat onder andere wanneer een instelling of organisatie persoonsgegevens mag verzamelen, om welke informatie ze mag vragen en wie ermee mag werken. Ook geeft de wet een aantal rechten aan de persoon om wiens gegevens het gaat, zoals het recht op inzage in je gegevens. Dit alles zorgt ervoor dat je privacy zo goed mogelijk is beschermd.

Veilig Thuis is vanuit haar wettelijke taken bevoegd om informatie over jou op te vragen bij andere instanties en professionals indien er zorgen bestaan over jouw veiligheid of die van iemand in jouw leefomgeving.

Alleen met jouw toestemming verstrekt Veilig Thuis Zuid-Limburg informatie over jou aan anderen (zoals hulpverleners). Veilig Thuis Zuid-Limburg heeft echter in uitzonderlijke gevallen de bevoegdheid om zonder jouw toestemming persoonsgegevens te verwerken. Dat is bijvoorbeeld het geval als de veiligheid in het geding is. Zo wordt aan de triagetafel noodzakelijke informatie rondom een melding gedeeld met relevante ketenpartners, om te komen tot een gezamenlijke veiligheidsbeoordeling en een besluit over vervolgstappen om veiligheid te realiseren (zie ook Samenwerking). De persoon over wie het gaat wordt zoveel als mogelijk vooraf aan bespreking geïnformeerd.

Voor Veilig Thuis Zuid-Limburg gelden de regels van het privacyreglement van de GGD Zuid Limburg en in het Handelingsprotocol Veilig Thuis Zuid-Limburg (PDF, 1852 KB).

Een gesprek opnemen: spelregels

Wil je als cliënt van Veilig Thuis Zuid-Limburg een gesprek met een van onze medewerkers opnemen? Dan gelden daar de volgende regels en afspraken voor.

Geluidsopnamen maken mag, mét spelregels

Je mag geluidsopnamen maken van het gesprek met de medewerker van Veilig Thuis Zuid-Limburg, bijvoorbeeld met je telefoon. Wel vragen wij je, dit vooraf te melden. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het maakt niet uit of het gaat om opnamen op kantoor of in jouw thuissituatie. Uitgangspunt is dat je zélf de geluidsopnamen maakt. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

Als bij het gesprek tussen jou en de medewerker ook andere personen aanwezig zijn, moeten deze personen toestemming geven om een geluidsopname van het gesprek te maken. Wanneer de ander geen toestemming geeft, mag je geen geluidsopnamen maken.

In plaats van het maken van een geluidsopname is het soms beter dat je iemand meeneemt die met je meeluistert en je bijstaat.

Spelregels voor het opnemen van een gesprek

De belangrijkste spelregels voor het opnemen van een gesprek zijn:

 • Veilig Thuis Zuid-Limburg staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt de medewerker een alternatief aan;
 • Je meldt aan de medewerker van Veilig Thuis Zuid-Limburg dat je het gesprek wilt gaan opnemen;
 • Je gebruikt de geluidsopname uitsluitend voor privégebruik;
 • Je deelt de geluidsopname niet met anderen zonder toestemming van de medewerker;
 • Je maakt de geluidsopname niet openbaar;
 • Je wijzigt de geluidsopname niet door bijvoorbeeld te knippen en/of plakken;
 • Je verstrekt op verzoek een kopie van de geluidsopname aan de medewerker. Als de medewerker een geluidsopname maakt, kun je ook een kopie ontvangen. Op deze wijze beschikken beide partijen over dezelfde informatie.

Beeldopnamen maken is niet toegestaan

Veilig Thuis Zuid-Limburg staat het maken van beeldopnamen niet toe vanwege de inbreuk die dit maakt op de privacy van medewerkers van Veilig Thuis Zuid-Limburg. Een inbreuk die disproportioneel wordt geacht ten opzichte van de meerwaarde die dit heeft voor jou, als cliënt.

Als blijkt dat je heimelijk beeldopnamen hebt gemaakt, of als deze opnamen openbaar zijn gemaakt, dan kan Veilig Thuis Zuid-Limburg en/of de medewerker daarvan aangifte doen bij de politie (art. 139f Wetboek van Strafrecht).

Dossier

Je hebt als klant van Veilig Thuis Zuid-Limburg recht op informatie over:

Je dossier

Je persoonlijke gegevens bewaren we in een (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die Veilig Thuis Zuid-Limburg van je heeft. In het dossier worden verschillende soorten gegevens opgenomen, bijvoorbeeld over een advies, over de melding, over de uitkomsten van de veiligheidsbeoordeling. Bij de dossiervorming worden vuistregels in acht genomen, die voor alle diensten van Veilig Thuis gelden. Alleen de Veilig Thuis-medewerkers hebben toegang tot dit dossier. Zij gaan daar zorgvuldig mee om en zijn gebonden aan geheimhouding.

Als cliënt heb je rechten ten aanzien van een dossier. Omdat Veilig Thuis Zuid-Limburg werkt met één dossier per gezin kunnen meer personen rechten uitoefenen ten aanzien van dit dossier. Bijvoorbeeld de pleger, het slachtoffer en de getuige. Zij kunnen geen rechten uitoefenen op het volledige dossier maar alleen op die gegevens die mede op hen betrekking hebben.

Wat zijn jouw rechten?

Als cliënt (of wettelijk vertegenwoordiger van kind of jongere cliënt) heb je recht op:

 1. Inzage in de gegevens die over jou zijn opgenomen in het dossier;
 2. Kopieën van de gegevens die over jou zijn opgenomen in het dossier (afschrift). Je kunt vragen om een toelichting op jouw dossier.
  Veilig Thuis kan recht op inzage en afschrift weigeren:
  • als hiermee de privacy van een ander in het geding komt;
  • als de taakuitoefening van Veilig Thuis Zuid-Limburg daardoor niet goed kan worden uitgeoefend. Denk daarbij op de eerste plaats aan de bescherming van de veiligheid van iedereen die betrokken is bij het geweld.
 1. Correctie van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om feitelijke onjuistheden, onvolledigheden of niet ter zake doende gegevens (recht op beperking van de verwerking) in het dossier te laten corrigeren, verbeteren, verwijderen of af te schermen.
 2. Een eigen toevoeging aan het dossier. Als je het niet eens bent met de gegevens die over jou in het dossier zijn opgenomen, kun je Veilig thuis vragen om jouw eigen verklaring hierover aan het dossier toe te voegen, zodat duidelijk is waarom je het met bepaalde gegevens niet eens bent.
 3. Recht op bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 4. Gedeeltelijke of gehele vernietiging van jouw dossier. Veilig Thuis dient een verzoek om vernietiging te honoreren als door de uitkomst van het onderzoek van Veilig Thuis de inhoud van de melding wordt weerlegd. Dit verzoek kan Veilig thuis weigeren als:
  • iemand anders een aanmerkelijk belang heeft bij het bewaren van het dossier;
  • goed hulpverlenerschap in het gedrang kom;
  • een andere wet de vernietiging verbiedt.

Soms kunnen wij niet volledig aan jouw verzoek voldoen. Daar kunnen redenen voor zijn. Hierover wordt je in onze reactie op jouw verzoek geïnformeerd. 

Meer informatie over je rechten kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kun je een verzoek doen in relatie tot jouw dossier?

Je kunt met een online formulier een verzoek doen met betrekking tot jouw dossier.

Wij vragen je bij de aanvraag een kopie mee te sturen van jouw identiteitsbewijs, omdat wij je identiteit moeten vaststellen voor het in behandeling kunnen nemen van jouw verzoek. Je hoeft niet alle informatie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Je kunt gebruik maken van de Kopie ID-app van de Rijksoverheid om niet-noodzakelijke informatie af te schermen alvorens je de kopie aan ons verstrekt. Na afhandeling van het verzoek wordt de kopie van je identiteitsbewijs vernietigd. 

Veilig Thuis neemt jouw verzoek zo snel mogelijk in behandeling. Je krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging en binnen 4 weken een reactie op jouw verzoek. Heb je een afspraak over jouw dossier? Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.

Hoe kun je een verzoek doen in relatie tot een dossier van een ander?

Een wettelijk vertegenwoordiger heeft ook rechten op inzage, afschrift en correctie. Dat kan iemand zijn die gezag uitoefent over een minderjarige of iemand die wilsonbekwaam is. Ook hier gaat het alleen om die gegevens die betrekking hebben op hun kind of cliënt.

Behartig je de belangen van iemand anders en wil je inzage of een kopie van zijn of haar dossier? Dit kan alleen met een toestemmingsverklaring en een kopie van een geldig ID van degene van wie het dossier is. Een aanvraag indienen kan alleen schriftelijk. Maak voor het indienen van het verzoek gebruik van het online formulier verzoek omtrent een dossier van derden.

Geef daarbij duidelijk de reden van het verzoek aan. Wij vragen je om als bijlage mee te sturen:

 • een toestemmingsverklaring van degene van wie het dossier is
 • een kopie van een geldig ID kaart van degenen van wie het dossier is

Justitie hoeft geen toestemmingsverklaring en/of kopie paspoort aan te leveren.

Hoe lang bewaart Veilig Thuis Zuid-Limburg jouw dossier?

Veilig Thuis Zuid-Limburg  bewaart jouw dossier niet langer dan wettelijk toegestaan is. De bewaartermijn kan verschillen per soort dossier. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Meer informatie vind je op pagina 57 van het Handelingsprotocol Veilig Thuis Zuid-Limburg (PDF, 1852 kB).

Online formulieren

Verzoek dossier (kinderen tot 16 jaar)

Verzoek mijn dossier (vanaf 16 jaar en ouder)

Verzoek dossier van derden

Toestemmingsverklaring dossier van derden

Klachten

Een klacht indienen

Iedereen wil graag zo goed mogelijk geholpen worden, zeker wanneer het om jouw gezondheid of veiligheid gaat. Veilig Thuis Zuid-Limburg vindt het belangrijk dat je tevreden bent over de kwaliteit van haar dienstverlening. Onze medewerkers proberen je zo goed mogelijk te helpen.

Een enkele keer gaat hierbij iets mis. Je kunt ontevreden zijn, of een klacht hebben over:

 • de manier waarop je bent behandeld;
 • afspraken die niet zijn nagekomen;
 • de informatie die je hebt gekregen.

Laat het ons weten. Dan kunnen we er iets aan doen en onze dienstverlening verbeteren.

Je kunt als klant van Veilig Thuis Zuid-Limburg een klacht indienen.

Je klacht bespreken

Het is altijd zinvol om je klacht eerst te bespreken met de Veilig Thuis-medewerker om wie het gaat. Misschien is er wel sprake van een misverstand dat met een gesprek op een eenvoudige manier kan worden rechtgezet.

Klacht indienen

Het kan zijn dat je het gesprek met de Veilig Thuis-medewerker niet bevredigend vond of dat je absoluut geen gesprek met de medewerker wilt. Dan kun je via het online formulier jouw klacht indienen.

Het afdelingshoofd van Veilig Thuis neemt de klacht dan zo snel mogelijk in behandeling en neemt contact met je op. Als je een klacht hebt over het hoofd van een afdeling wordt de klacht opgepakt door de directie van de GGD Zuid-Limburg waar Veilig Thuis onderdeel van is.

Hulp bij klacht indienen

Indien je advies wilt over het indienen van een klacht; hulp nodig hebt bij het onder woorden brengen van de klacht; of mogelijkheden wilt bespreken om tot een oplossing voor jouw klacht te komen, kun je op twee manieren hulp vragen.

Klachtopvangfunctionaris GGD Zuid Limburg (ook voor Veilig Thuis)

>Je kunt contact opnemen met de klachtopvangfunctionaris van GGD/ Veilig Thuis via klachtopvangfunctionaris@ggdzl.nl.

Geef in jouw e-mail aan op welk telefoonnummer of e-mailadres je bereikbaar bent, dan neemt de klachtopvangfunctionaris zo snel mogelijk (uiterlijk binnen één week) contact met je op om jouw vragen te bespreken.

Jeugdstem

>Als iemand over jou of jouw gezin een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis of als je zelf een melding doet, kun je tijdens de stappen die je onderneemt voor ondersteuning ook terecht bij Jeugdstem. Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Jeugdstem is er niet alleen voor ouders en kinderen maar voor iedereen, dus ook voor volwassenen en ouderen.

Je kunt hier ook terecht voor een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, dus werkt niet voor Veilig Thuis.

Meer informatie kun je vinden op de website van Jeugdstem of bel (088) 555 10 00.

Voor de volledige klachtenregeling, zie link.

Klachtencommissie GGD Zuid-Limburg (ook voor Veilig Thuis)

>Als je geen gesprek of bemiddeling wilt of vindt dat de zaak niet goed is opgelost, kun je een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie via het formulier klachtencommissie of schriftelijk per e-mail via klachtencommissie@ggdzl.nl.

Als het voor jou niet mogelijk is om op een van de hiervoor genoemde manieren jouw klacht in te dienen dan kun je telefonisch contact opnemen met de secretaris van de klachtencommissie op nummer 088-8805996 / 06-343 345 68.

Indien je niet tevreden bent over de afhandeling klacht

Als jouw klacht ongegrond is verklaard of je bent niet tevreden over de uitspraak van de klachtencommissie dan kun je je wenden tot:

In alle gevallen moet je jouw klacht indienen binnen een jaar na dagtekening van de beslissing van de GGD/Veilig Thuis.

Menu