BEL GRATIS 0800-2000
DIRECTE NOOD? Bel 112
Inhoudsopgave

Melden

Maak jij je als professional zorgen over iemand? Dan kan je altijd contact met ons opnemen voor telefonisch advies via 0800 – 2000, voordat je een melding doet. Bijvoorbeeld wanneer je twijfels hebt. We kunnen dan overleggen of het nodig is om een melding te doen. Telefonisch contact is ook belangrijk om een goed beeld van de situatie te kunnen vormen.

Wil je vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling schriftelijk delen? Dat kan via het meldformulier voor professionals. Let op: deze is enkel bedoeld voor professionals in Zuid-Limburg.

Je komt direct in een voorportaal van het cliëntvolgsysteem van Veilig Thuis Zuid-Limburg terecht, hierdoor is de privacy gewaarborgd. In de inleiding van het meldformulier staat een korte uitleg over het proces en de gegevens die minimaal nodig zijn om een melding te doen. Op basis van het door jou ingevulde meldformulier, neemt een medewerker Veilig Thuis Zuid-Limburg contact met je op. Samen kom je dan tot het besluit adviesvraag of een geaccordeerde melding.

De melding

Wij bieden, waar mogelijk, zoveel mogelijk openheid aan de betrokkenen over welke zorgen er zijn gemeld en wie de zorgen heeft gemeld. Alle informatie op het meldformulier is open en ter inzage voor betrokkenen (van 12 jaar en ouder). Om die reden vragen wij je om je zorgen met betrokkenen te bespreken en hen te informeren dat je een melding gaat doen. Uiteraard is het ook mogelijk om anoniem een melding te doen.

De meldcode

Handelen volgens de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is verplicht en helpt je als professional om goed te reageren bij vermoedens en signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing.

Aan de hand van 5 stappen bepaal je of melding doen bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Hieronder staan de verkorte stappen:

Bekijk ook eens het filmpje “meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld” van Augeo.

Kijk op de website van het RIVM voor de volledige meldcode.

Voor wie is het gebruik meldcode verplicht?

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren:

  • gezondheidszorg;
  • onderwijs;
  • kinderopvang;
  • maatschappelijke ondersteuning;
  • jeugdzorg/-hulp;
  • justitie.

Werkgevers in bovengenoemde sectoren moeten de meldcode vaststellen en implementeren. Het gebruik en de kennis van de meldcode moeten zij bevorderen, onder hun werknemers. Voor tips en hulpmiddelen bij de implementatie van de meldcode, kun je kijken in de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de rijksoverheid.

Meldrecht

In de Wet Meldcode is een meldrecht voor huiselijk geweld en kindermishandeling opgenomen. Dat wil zeggen dat je als professional met een beroepsgeheim je zorgen – ook zonder toestemming van de betrokkene(n) – mag melden bij Veilig Thuis. Uitgangspunt is wel dat je altijd je zorgen bespreekt met de betrokkene(n), tenzij de veiligheid in het geding is.

Beslissing tot wel/niet melden

Let op: een verplichte Meldcode is geen meldplicht.

Het geeft alleen aan dat je in bepaalde beroepsgroepen verplicht bent om na te gaan of je een melding moet doen. Het is aan de professional om te beslissen of hij zijn vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling wel of niet meldt. Het stappenplan biedt houvast bij het nemen van die beslissing. Indien de stappen leiden tot de conclusie dat melden noodzakelijk is, moet de professional een melding doen bij Veilig Thuis. Neem bij twijfel ook altijd contact op met Veilig Thuis Zuid-Limburg, zij kunnen samen met u bekijken wat er moet gebeuren.

Kindcheck

Kinderen zijn extra kwetsbaar. Daarom is de kindcheck een verplicht onderdeel van de Wet Meldcode. Als professional ga je bij volwassen cliënten die in een zorgelijke situatie verkeren, actief na of er kinderen bij hen wonen, of ze veilig zijn en of hulp nodig is. Ook als de kinderen zelf niet jouw cliënt zijn.

Jonge mantelzorgers

Met de kindcheck kun je tevens jonge mantelzorgers herkennen. Dit zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek is, een beperking of een psychische aandoening heeft. Jonge mantelzorgers hebben zorgtaken, maken zich zorgen of ervaren een zorgtekort in het gezin. Zij zijn vaak onzichtbaar of laten niet aan hulpverleners merken dat zij problemen ervaren of zorgen hebben om hun gezinssituatie.

Jonge mantelzorgers kunnen o.a. te maken krijgen met opgroei- en opvoedproblemen en lichamelijke en emotionele klachten zoals stress. Kinderen van ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV) hebben een verhoogd risico om zelf ook een psychisch probleem of verslaving te ontwikkelen. Om problemen te voorkomen en tijdig hulp te bieden, is het van belang dat iedere professional alert is op de aanwezigheid van jonge mantelzorgers in een gezin.

KNMG Medische meldcode 

Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen en volwassenen die schade door kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen oplopen. Vanaf 1 januari 2019 is de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld verplicht voor artsen.

De kindcheck en mantelzorgverlenerscheck zijn onderdeel van de medische meldcode. Ook vraag je altijd (anoniem) advies bij Veilig Thuis. Indien nodig geef je een signaal af aan de Verwijs Index Risicojongeren (VIR). Een belangrijk element in de medische meldcode is het verplichte afwegingskader, opgenomen in stap 5 van het stappenplan. Iedere arts dient dit te gebruiken bij het afwegen of het melden van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld noodzakelijk is of niet, en hoe effectieve hulp eruit ziet. Ook is uitgebreide informatie beschikbaar voor het herkennen van bijzondere vormen van geweld, zoals mensenhandel en ouderenmishandeling. 

Voor meer informatie over de KNMG-meldcode, zie deze video.

Kaart meldcode

Menu