CALL (FREE) 0800-2000
EMERGENCY? Call 112
Index

Maak jij je vanuit je functie zorgen over iemand? Denk je dat hij/zij slachtoffer is van geweld of zelf geweld gebruikt? Dan kun je voor een dilemma staan: moet ik dit melden of wordt dan de vertrouwensband die ik heb opgebouwd geschaad? Door advies bij ons in te winnen, sta je er niet alleen voor! We kunnen dan overleggen of het nodig is om een melding te doen. Als professional heb je de verantwoordelijkheid om hulp op gang te brengen. Daarbij gebruik je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Meldformulier voor professionals

Bel 0800 – 2000

Bel ons voor advies

Wil je advies of iemand spreken die met je meedenkt of als check of je het juiste doet? Bel dan gratis met ons directe telefoonnummer 088 – 880 50 14. Je wordt doorgeschakeld naar de Veilig Thuis organisatie in Zuid-Limburg. Ook kun je contact opnemen via de contactpagina. Samen met de Veilig Thuis medewerker kom je tot een besluit of er vervolgstappen genomen moeten worden en wat deze dan zijn.

De naam van degene waarover je belt, hoeven we bij een adviesgesprek niet te weten. Je adviesvraag wordt namelijk op jouw naam geregistreerd in ons systeem. Het staat je als professional vrij om advies te vragen en collegiaal overleg te voeren, zonder dat je jouw cliënt/patiënt/leerling hierover hoeft te informeren.

Melden en de meldcode

Wil je vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld schriftelijk delen? Dat kan via het meldformulier voor professionals. Je komt direct in een voorportaal van het cliëntvolgsysteem van Veilig Thuis Zuid-Limburg terecht, hierdoor is de privacy van de melding gewaarborgd. In de inleiding van het meldformulier staat een korte uitleg over het proces en de gegevens die minimaal nodig zijn om een melding te doen. Op basis van het door jou ingevulde meldformulier, neemt een medewerker Veilig Thuis Zuid-Limburg contact met je op. Samen kom je dan tot het besluit adviesvraag of een geaccordeerde melding.

Op de pagina meldcode voor professionals lees je alles over de meldcode en het melden bij Veilig Thuis Zuid Limburg. Tevens vind je hier informatie over de kindcheck en de KNMG medische meldcode.

Informatie-uitwisseling

Informatie-uitwisseling is een belangrijk onderdeel van ons werk. Zonder informatie kunnen we geen overdracht, afstemming of onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling doen. Ook kunnen we ons geen beeld vormen van eventuele onveiligheid en/of ontwikkelingsbedreigingen. Daarom zijn we als organisatie wettelijk bevoegd om informatie op te vragen en te delen ten behoeve van het onderzoek.

Veilig Thuis heeft geen toestemming van directbetrokkenen nodig om een melding vast te leggen, informatie in te winnen, te bewaren en te verstrekken aan derden.

Als professional kun je over informatie beschikken die relevant is voor een onderzoek of veiligheidsbeoordeling. Waar de (acute) veiligheid van een patiënt (mogelijk) in het geding is, is het van belang om noodzakelijke informatie ter beschikking te stellen aan Veilig Thuis wanneer daar in het kader van de wettelijke taken om gevraagd wordt (en conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). Op die manier komen de puzzelstukjes samen en kan er zo effectief mogelijk worden ingezet op herstel/behoud van veiligheid van de client/ patiënt.

Radarfunctie Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft de wettelijke taak om, na een melding, te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. En om, indien nodig, passende hulpverlening in te schakelen. Bij huiselijk geweld en kindermishandeling gaat het om problematiek die vaak langdurig speelt. Het zijn meestal geen geïsoleerde, eenmalige gebeurtenissen.

Het is daarom van belang dat ernstige signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld. Dit melden is erop gericht dat ernstige signalen bij Veilig Thuis op de radar komen, zodat Veilig Thuis deze nu en in de toekomst kan combineren met andere signalen. Door informatie uit verschillende bronnen (en op verschillende momenten) bij elkaar te brengen, kan Veilig Thuis op basis van een zo volledig mogelijk inzicht in de problematiek, de signalen beoordelen. Door bovendien in te zetten op monitoring van casuïstiek, houdt Veilig Thuis zicht op hoe de veiligheid zich ontwikkelt en of de voorgeschreven interventies tot voldoende resultaat leiden.

Als professional wordt van je verwacht dat je conform het door jouw beroepsgroep opgestelde afwegingskader, bij ernstige signalen of vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd meldt bij Veilig Thuis. Dit staat opgenomen in de aangescherpte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees meer in de factsheet over de bedoeling en werking van onze radarfunctie.

Verwijsindex Jongeren (VIR)

De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een landelijk hulpmiddel om onderlinge afstemming tussen professionals te versterken. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie, maar het wordt duidelijk welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind (jongere) bezig houdt.

Het geeft hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere. Het gebruik van de verwijsindex draagt bij aan effectiever samenwerken van hulpverleners en gemeenten. Door de meldingen in de VIR weten hulpverleners sneller of een kind bekend is bij een collega, zodat zij samen kunnen overleggen over de beste aanpak.

Signalen huiselijk geweld

Op de website huiselijk geweld staat een overzicht van factsheets over specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van de factsheets is om professionals, die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, te helpen bij het signaleren van specifieke vormen van geweld en hen te informeren over wat te doen wanneer er signalen zijn.

Tevens vind je informatie op onze pagina Folders en Signaalkaarten.

Verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De meldcode helpt beroepskrachten bij hoe ze kunnen helpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode wordt per 1 januari 2019 aangepast. Melden bij Veilig Thuis wordt dan bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid, de professionele norm. Beroepsgroepen gebruiken hierbij hun eigen afwegingskaders. In deze video wordt de toepassing van de verbeterde meldcode verder toegelicht.

Overige media

Menu